EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

Zamestnanosť – Sociálne veci - Zdravie

2. Zamestnanosť

Otázky:

  • Európska stratégia zamestnanosti
  • Rozvoj lokálnej zamestnanosti
  • Mobilita pracovníkov, rovnosť a zácvik

V roku 1998, Zmluva z Amsterdamu určila zamestnanosť za hlavnú prioritu EU. To viedlo k načrtnutiu sady ‘usmernení k zamestnanosti’, ktoré boli zoskupené do štyroch tematických priorít: zamestnateľnosť, podnikavosť, adaptabilita a rovnaké príležitosti. Každý členský štát musí vziať tieto usmernenia do úvahy pri vytváraní svojho ročného ‘National Action Plan’ (NAP, Národný akčný plán) pre zamestnanosť. Pre posúdenie toho, či boli splnené ciele Únie pre zamestnanosť, Európska komisia a Výbor ministrov pravidelne analyzujú a porovnávajú NAP každého členského štátu. Výsledná informácia je potom uverejnená v správe Joint Employment Report ( Spoločný report o zamestnanosti ).

Politika zamestnanosti EU zahŕňa ciele pre plnú zamestnanosť, dobré pracovné podmienky, vyššiu produktivitu a sociálnu kohéziu v súlade so svojou politikou “flexicurity”, čo je kombinácia pružnosti pracovného trhu s bezpečnosťou. V súčasnosti sa používa celý rad iniciatív a stratégií zamestnanosti:

Európska stratégia zamestnanosti(EES)
EES, ako kľúčový komponent Lisabonskej stratégie, závisí na pokračujúcom monitorovaní pracovného trhu, čo sa realizuje cez každoročné správy Zamestnanosť v Európe ktoré sa, naopak používajú na vytvorenie budúcich stratégií zamestnanosti a politík pre kvalitu práce, zvýšenú produktivitu a investovanie do ľudského kapitálu. EES generuje správu Joint Assessment Papers(JAP) pre kandidátske krajiny, ktorá pripravuje kandidátov na členstvo v EU prispôsobením inštitúcií a politík ku tým z EU, ktoré sú určené do a počas prístupového procesu. EES bola vytvorená v roku 1997 po summite v Luxemburgu ohľadom pracovných miest.

Rozvoj lokálnej zamestnanosti
EES vždy obsahovala rozvoj politík regionálnej zamestnanosti, ale v posledných rokoch sa objavilo viacero regionálnych a lokálnych akčných plánov, ktoré zápasia s rozmotávaním komunít v dôsledku posunov v demografickej a sektorovej zamestnanosti. Lokálna zamestnanosť je špeciálne dôležitá pre vytváranie pracovných miest, vo vyhláseniach vzdelávacích a zácvikových programov a je to priestor, kde sa garantujú služby pre sociálne začlenenie, vrátane integrácie najbezbrannejších obyvateľov.

V rámci pracovného rámca EES boli politiky zamestnanosti rozšírené tak, aby zdôrazňovali lokálnu obnovu, opätovné nastolenie vzájomnej dôvery medzi lokálnymi, regionálnymi, národnými vládami a vládami EU a pre vytváranie povedomia, že lokálne splnomocnenie zlepšuje efektívnosť centrálnych politík, obohacuje demokraciu a stimuluje sociálnu kohéziu. Lokálny rozvoj bude v budúcnosti viac integrovaný do národných politík a politík EU.

EURES European Employment Service
European Employment Service poskytuje informácie, rady a pracovné umiestnenie pre pracovníkov a zamestnávateľov z dôvodu pomoci mobilite v Európskom ekonomickom regióne a vo Švajčiarsku. Služba tiež zahŕňa odborové organizácie a iné zamestnanecké organizácie, lokálne a regionálne úrady a poskytuje údaje o prebytkoch a deficitoch pracovných miest v rôznych sektoroch, aby tým zlepšila profesionálne skúsenosti v zahraničí a prispela ku spoločnému európskemu pracovnému trhu.

Hlavnými financujúcimi programami sú European social fund (ESF, Európsky sociálny fond), PROGRESS, European Globalisation Adjustment Fund ( EGF, Európsky fond pre vyrovnávanie dôsledkov globalizácie ) a EQUAL.

ESF, Európsky sociálny fond
Štyri štrukturálne fondy EU boli vytvorené na pomoc vyrovnania životných štandardov medzi európskymi najviac a najmenej rozvinutými regiónmi. ESF je jedným zo štyroch týchto fondov, poskytujúc peniaze pre dosiahnutie týchto cieľov EES ( European Employment Strategy, Európskej stratégie zamestnanosti ). Bol vytvorený v roku 1957 na zlepšenie pracovných zručností a zamestnateľnosti, pomoc pre boj s nezamestnanosťou, podporu výuky a pre dosiahnutie toho, aby európske podniky boli viac konkurencieschopnejšie na globálnom trhu. Počas rokov 2000-2006, ESF poskytol 70 miliárd eur v rámci EU pre sociálne iniciatívy, spolu s peniazmi od členských štátov. Počas obdobia 2007-2013 sa opatrenia zameriavajú na zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, zlepšenie prístupu ku práci a participáciu na trhu práce, boj s diskrimináciou a dobrú kontrolu.

PROGRESS
PROGRESS je kombináciou samostatných programov Spoločenstva ktoré financujú zamestnanosť a sociálne záležitosti, rodovú rovnosť, nediskrimináciu, pracovné právo, zdravotné a bezpečnostné opatrenia presadzované v Social Agenda ( Sociálna agenda ) na roky 2005-2010 a v obsiahlejšej Lisabonskej stratégii.

Európsky fond pre vyrovnávanie dôsledkov globalizácie(EGF) EGF poskytuje ručne 500 miliónov eur na pomoc pracovníkom, ktorí sa stali nadbytočnými z dôvodu globalizácie obchodu. Fond EGF, vytvorený v roku 2007, financuje preškolenie, pomoc pri hľadaní práce, príspevky na presťahovanie a vzdelávanie a špeciálne opatrenia pre starších a znevýhodnených pracovníkov.

EQUAL
Od roku 2001, prináša fond EQUAL nové myšlienky pre podporu začlenenia do pracovného miesta bez ohľadu na rodový, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo, handicap, vek alebo sexuálnu orientáciu. Je súčasťou EES a procesu Social inclusion ( Sociálneho začlenenia ). EQUAL má rozpočet cez 3miliardy aur poskytovaných EU, ktorý sa prispôsobuje národnému financovaniu z členských štátov. Doteraz program prijal dve projektové prihlášky, jednu v roku 2001 a jednu v roku 2004.

back to top