EU4Journalists.eu is currently not updated. We hope to be back soon.

eu4journalists

select your language

EL info internetis

1. Ast Zni ‘kasulikke’ linke ELi kohta

Järgnevalt pakume rea EL infot sisaldavate kodulehtede linke, mis on mõeldud ELi teemadel kirjutavate ajakirjanike teenindamiseks. Kodulehed on jaotatud kolme liigi vahel ja sorteeritud tähestiku järjekorras:

Liik 1: EL ametlikud kodulehed
Liik 2: EL ühendatud või ametlikud kodulehed (sealhulgas ELi rahastatavad projektid)
Liik 3: Sõltumatud kodulehed

Iga koduleht on omakorda nummerdatud ühest viieni. Selle aluseks on tõendus kodulehe regulaarsest uuendamisest, kus 1 tähendab harva uuendamist ja 5 püsivat uuendamist.

Kodulehe liik
Uuenda-mine
Koduleht ja selle kirjeldus
2
4
A-Z Index to the European Union Koduleht, mille on koostanud Euroopa Komisjoni esindus USAs, annab EList kasuliku ülevaate kõrvaltseisja pilgu läbi. Sisaldab A-Z linke EL sisemistele kui ka välistele kodulehtedele, spetsiaalsetele agentuuridele ja kodulehtedele Euroopas. Soovitav koduleht EL uustulnukatele.
3
5
Centre for European Reform (CER) Sõltumatu ekspertide komitee CER vaatleb Euroopa integratsiooni kui suuresti kasulikku protsessi, samas tunnistades, et EL ei ole täiuslik. Püüab edendada uusi ideid, arutelusid ja poliitikaid liidu reformimiseks.
3
4
Centre for the New EuropeBrüsselis asuv mittetulunduslik ja erapooletu uurimisasutus toimib kui arutelufoorum muu hulgas ka Euroopa Liidu poliitikate praktilise mõju üle.
1
5
Committee of the Regions (COR)Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõuandev organ, mis esindab EL tasandil kohalikke ja piirkondlikke kogukondi ning toob liidu oma kodanikele lähemale – trükiste, pressiteadete ja muuga.
1
5
CORDIS Ühenduse Uurimis- ja Arendusteabe Talitus, lühendatult CORDIS, mida rahastab komisjon. Haldab paljusid teadusuuringute ja innovatsiooni alaseid kodulehti ning on ELi rahastatavate üle-euroopaliste projektide ulatuslik andmebaas. Märksõna ‘Värav riiklike ja kohalike tegevuste juurde’.
1
5
Council of the European UnionAjakohased uudised ja info nõukogult, mis hõlmavad ühist välis- ja julgeolekupoliitikat (Common Foreign and Security Policy, CFSP), justiits- ja siseasju ning muud. Kodulehel on andmebaas nõukogu dokumentide ja EL lepingute kohta.
3
4
The European Business DirectoryUus mõjuka väljanägemisega koduleht 25 keeles, sisaldab infot 35 riigi ligi 550 000 ettevõtte kohta.
3
4
EU Associations Hyperion, Iiri juhtimisorganisatsioon Hyperion pakub laiaulatuslikku linkide nimekirja ja järjekindlaid EL teemalisi materjale.
3
5
Euractiv EurActiv on EL poliitika portaal, mis pakub EL uudiseid, poliitilisi seisukohti ja EL näitajaid inglise, osaliselt ka prantsuse ja saksa keeles ning seda kõike tasuta.
3
5
EUobserver.com An independent website with all the latest EU related news, updated daily and with handy THIS WEEK IN THE EU section; most articles accessible free of charge.
1
5
Europa ELi ja Euroopa Komisjoni põhiline koduleht, mis hõlmab ELi toimetusi ja viimast infot Euroopa integratsiooni kohta. See portaal kindlustab juurdepääsu ELi institutsioonide kodulehtedele, jagab infot poliitikate, administreerimise, lepingute, seadusandluse jm kohta. Enamik kodulehti on kättesaadavad kõigis EL keeltes.
3
5
EuropaSaksakeelne koduleht, mis annab ajakohast ja hea paigutusega infot ELi kohta, sealhulgas viimast infot konvendi, eesistujate jm kohta.
3
4
Europa Grande Ühendus, mis propageerib ELi laienemist kui eurooplastele üha lähedasema liidu loomist ning samal ajal kodanike isikuvabaduste kaitsmist; koduleht on hispaania keeles.
2
4
Huvitav võimalik info- ja statistikaallikas töötervishoiu ja –ohutuse küsimustes EL tasandil, sisaldab liikmesriikide tegevusi, uuringuid ja arenguid, koduleht on laienenud ka uute liikmesriikide keelte võrra.
2
3
European Medicines Agency (EMEA) Pakub infot ja dokumente ravimite heakskiitmise protsessi kohta terves ELis, sisaldab pressiteateid, trükiste kokkuvõtteid ja teemaotsijat.
2
5
European Central Bank (ECB) Korraldab euro piirkonna riikide rahapoliitikat, pakub infot ajakirjandusele, trükiseid, protseduure, poliitikaid, funktsioone ja infot töötajate kohta kõigis EL keeltes).
2
2
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) austainfo ja dokumentatsioon Euroopa kutsealastel teemadel; mitmekeelne koduleht pakub kasulikku kontaktinfot, kataloogi ja trükiseid ostmiseks.
1
4
European Court of Auditors ELi aastaaruanded, märkused ja ajakirjanduse jaoks mõned trükised.
1
5
European Court of Justice Ülevaade Euroopa Kohtust koos väärtusliku pressiinfoga ja trükistega, kohtuprotsesside täistekstid, aga ka värske kohtupraktika.
1
5
European Economic and Social Committee (ESC või ‘Ecosoc’) Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu mittepoliitiline nõuandev organ, mis toob kodanikuühiskonna EL tasandile – dokumendid, erinev pressimaterjal, riiklikud esindused ja spetsialistid, hea mitmekeelsete tsitaatide jaoks.
2
4
European Environment Agency (EEA) Alati kuum teema, koduleht annab viimast infot ELi ja muud maailma mõjutavate keskkonnaküsimuste kohta – eri raportid, teenused, organisatsiooni ja töötajate kirjeldus on kättesaadav kõigis EL keeltes.
2
4
European Investment Bank (EIB) ELi tähtsaima finantsinstitutsiooni koduleht on EL majandusandmete hankimisel kasulik allikas, pressiteated ning info laenamise ja laenutehingute kohta, töötajad ning trükised inglise, prantsuse ja saksa keeles.
3
5
EUobserver.com Sõltumatu koduleht sisaldab kõiki viimaseid ELi teemalisi uudiseid, uuendatakse iga päev ning käepärase THIS WEEK ELi artikliga; enamus artikleid on tasuta.
1
4
European OmbudsmanEsimest korda nimetas Euroopa Parlament ombudsmani ametisse 1995. aastal. Ombudsmani ülesanne on võtta vastu kaebusi igaühelt; ajakirjanikele pakub koduleht kõigis EL keeltes häid seisukohti EL seadusandluse mõjude kohta EL kodanikele lähedal ja kaugel.
1
5
European Parliament Mitmekeelne info Euroopa Parlamendi tegevuse, komisjonide, erakondade jm kohta; avaldatakse raportite täistekstid ja infotundide dokumendid suure hulga teemade kohta.
2
2
European Police Office (Europol) Koduleht annab ülevaate Europoli tähtsamate ettevõtmiste kohta, eriti võitlusest organiseeritud kuritegevusega. Kodulehel on aastaaruanded, konventsioon, pressiinfo ning lingid riikide jõustruktuuridele.
2
4
European Research Gateway On-line (ERGO) Asub CORDIS serveris ja pakub infot Euroopa teadusuuringute projektide kohta.
3
3
European Round Table of Industrialists (ERT) (ERT) Selle organisatsiooni liikmed on 45 suurema Euroopa ettevõtte tegevdirektorid, koduleht pakub kasulikku teavet tasuta.
3
5
EUpolitix.com Koduleht pakub uudiseid ELi kohta ning keskendub ELi seadusandluse ettevalmistamisele. Kodulehe ülesanne on varustada poliitikakujundajaid asjakohase infoga, et poliitiline otsus oleks tehtud teadlikult.
3
5
The Federal Trust Üks Euroopa tunnustatumaid Euroopa integratsioonialaseid hariduskeskusi. Federal Trust püüab elavdada arutelu hea valitsemise üle hariduse ja teaduse kaudu – meeldiva väljanägemisega koduleht pakub ajakohastatud EL infot, esseesid, trükiseid jne tasuta: telli uus EL põhiseaduse infokiri.
3
5
The Federal Union (UK) Asutatud 1938. aastal, et propageerida Suurbritannias, Euroopas ja terves maailmas föderalismi. Federal Union väidab oma kodulehel, et demokraatia ja seaduse ülimuslikkus peab kehtima nii riikidele kui riikide sees; EL föderaalseid algatusi ja välispoliitikat pooldav koduleht sisaldab ajakohaseid uudiseid.
3
2
International Pan-European Union Vanim Euroopa Ühendamise Liikumine on siiani tugev või nii jääb mulje kodulehelt; kontaktinfo pan-Euroopa kontorite kohta üle terve Euroopa, kättesaadav inglise, saksa ja prantsuse keeles.
3
4
(OECD) Alati kasulik tutvuda uuenenud majandusstatistikaga, uuringutega ning meetmetega, mis mõjutavad mitte ainult ELi, vaid ka kogu maailma kaubandussüsteemi.
2
3
Translation Centre for the Bodies of the European Union Ei ole ajakirjanike jaoks just esmase tähtsusega, kuid keskuse ülesanne on rahuldada paljude Euroopa asutuste tõlkevajadused ning osaleda kõrvuti kõikide teiste institutsioonide tõlketeenistustega institutsioonidevahelise tõlkekomitee töös.


Some Europa sites worth remembering (most, if not all, of these sites are regularly updated):

 • Citizen dialogue (EL kodanike õigused, tööhõive ja õppimisvõimalustega seotud küsimused)
 • Coneccs (lobby-gruppide andmebaas, ‘kodanikuühiskond ja EL’)
 • EUR-Lex (Euroopa õiguse portaal sisaldab ELi seaduste andmebaasi, dokumente ja teenuseid, sealhulgas Euroopa Liidu Teatajat ja ühenduse määrusi ja kohtupraktikat ehkaacquis communitaire)
 • Euro (info ühise raha ja Euroopa rahaliidu kohta)
 • European Commission Central Library Catalogue (ECLAS)(viitab umbes 350 000 Euroopa teemalisele raamatule viimase 20 aasta jooksul)
 • European Anti-Fraud Office (OLAF)(kaitseb Euroopa Liidu huve, võitleb pettuste, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas halva juhtimisega Euroopa institutsioonides. Neil on olemas ka pressiruum.)
 • European Aviation Safety Agency (EASA) (tsiviillennuohutus, abistab EL seadusandjaid arendamaks ühiseid reegleid lennutööstuse jälgimiseks)
 • European Maritime Safety Agency (EMSA) (loodud pärast tankeriga Erika toimunud õnnetust, eesmärk aidata kaasa ühenduse üldise mereohutuse tõstmisele. Agentuur annab komisjonile tehnilist ja teaduslikku nõu mereohutuse küsimustes)
 • Eurostat (EL statistikat koondav organisatsioon)
 • Green Papers (Euroopa Komisjoni teated, mis esitavad avalikuks aruteluks hulga ideid)
 • EU Whoiswho(ELi “kes on kes” ja elektrooniline kataloog – kui kodulehelt ei ole võimalik leida kedagi, keda tsiteerida, siis see on hea võimalus leida asjakohase poliitikaga seotud isikuid)
 • Pre-Lex(institutsioonidevaheliste protseduuride andmebaas, sisaldab komisjoni ja teiste institutsioonide vahelise otsustusprotsessi põhilisi etappe, küllaltki uus 'mis uudist' alajaotus)
 • Rapid(Euroopa Komisjoni kõigi pressiteadete andmebaas)
 • Tenders Electronic Daily (TED) (nimekiri kõigist EL avalikest pakkumistest ja hankekonkurssidest, täiendab Euroopa Liidu Teatajat, mis avaldatakse igal tööpäeval kõigis EL keeltes.)
 • Treaties (seadusandlus, mis paneb aluse EL tegevuspõhimõtetele)
 • White Papers (dokumendid, mis sisaldavad ettepanekuid ühenduse tegevusele teatud spetsiifilistes valdkondades; nimekiri ulatub tagasi 1985. aastasse, kuid vajab uuendamist peale 2001. aastat)

back to top